Säännöt

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. KILPAILUN TARKOITUS

Erävaelluksen SM-kilpailun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää erävaellustaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä verrata osanottajien erävaellustaitoja ja -tietoja sekä fyysistä suorituskykyä.

2. KILPAILUN AJANKOHTA

Erävaelluksen SM-kilpailu järjestetään vuosittain elo- lokakuussa.

3. JÄRJESTÄMISOIKEUS

Kilpailun järjestämisoikeus on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksellä, tai muulla Suomen Ladun hallituksen hyväksymällä ja nimeämällä yhteisöllä. Kilpailun järjestämisoikeus haetaan Suomen Ladun hallitukselta kaksi vuotta ennen aiottua kilpailua syyskuun loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää talousarvio sekä selvitys muista resursseista, maastosta, kilpailukeskuksesta, huollosta, ajankohdasta, ym. kilpailun järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Suomen Ladun hallitus käsittelee hakemukset ja valitun järjestäjän kanssa tehdään järjestelysopimus. Järjestäjä julkistetaan Suomen Ladun syyskokouksessa.

4. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailu on avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille. Järjestävän paikallisen yhteisön edustajat eivät kuitenkaan saa osallistua kilpailuun. Valvoja voi myöntää luvan valtakunnallisen järjestäjäyhteisön edustajien osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa osanottajamäärää, jolloin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mukaan pääsyn. Edellisen kilpailun kunkin sarjan kymmenen (10) parasta partiota saavat osallistua joka tapauksessa, mikäli ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukutsussa mainitulla tavalla ja mainittuun määräaikaan mennessä. Osallistumismaksu tulee suorittaa ilmoittautumismääräaikaan mennessä. Ilmoittautuessa on mainittava partion kummankin jäsenen nimi, kotipaikkakunta ja mahdollinen yhdistys tai seura, jota partio edustaa, osallistumissarja sekä kilpailun ennakko-ohjeen lähetysosoite. Jälki-ilmoittautuneilta ja osallistumismaksun myöhässä maksaneilta peritään enintään kaksinkertainen osanottomaksu. Järjestäjä vahvistaa osallistumisoikeuden lähettämällä hyväksytyille joko sähköpostina tai kirjepostina vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun alkua säännöt ja ennakko-ohjeen. Mikäli partio peruuttaa ilmoittautumisensa ennen ilmoittautumisajan umpeutumista, peritään palautettavasta osanottomaksusta toimistokulut. Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisajan jälkeen, osanottomaksusta palautetaan puolet. Lääkärintodistuksen perusteella palautetaan koko osanottomaksu vähennettynä toimistokuluilla. Lääkärintodistus on toimitettava kilpailun johtajalle viikon kuluessa kilpailun alkamisesta.

5. KILPAILUKUTSU

Kilpailun järjestämisestä tiedotetaan kilpailukutsulla, joka julkaistaan Latu ja Polku -lehdessä ja Suomen Ladun verkko-sivuilla viimeistään neljä (4) kuukautta ennen tapahtumaa. Kutsussa on mainittava kilpailun järjestäjä, kilpailupäivämäärät, sarjajako, partioiden kokoonpano, reittien pituudet, ilmoittautumisaika ja osallistumismaksut sekä mahdolliset osanoton rajoitukset ja tavallisuudesta poikkeavat pakolliset varusteet

6. KILPAILUN KESTO, SARJAJAKO, REITTIPITUUDET JA PARTIOIDEN KOKOONPANO

Kilpailu kestää noin 3 vuorokautta.

Kilpailun sarjat ovat:

■Avoin sarja, jossa perusreitin pituus on noin 100 km

■Naisten sarja, jossa perusreitin pituus on noin 70 km

■Avoin veteraanisarja (45-vuotiaat), jossa perusreitin pituus on noin 70km

■Nuorten sarja (15-20-vuotiaat), jossa perusreitin pituus on noin 70 km

Vapaavalintaisesti haettavilla lisärasteilla reitin pituus lisääntyy enintään 30 %.

Kilpailun yhteydessä voidaan järjestää kuntosarja, jolla ei ole SM-arvoa ja jonka reitin pituus on enintään 70 km. Kaikkien sarjojen kilpailijoiden on oltava kilpailun alkaessa 15 vuotta täyttäneitä ja nuorten sarjaan osallistuvat eivät saa olla kilpailun päättyessä 21 vuotta täyttäneitä. Veteraanisarjaan osallistuvan on oltava kilpailun alkaessa 45 vuotta täyttänyt. Nuoret ja veteraanit saavat osallistua myös avoimeen sarjaan ja kuntosarjaan sekä tytöt naisten sarjaan.

Reittien pituudet riippuvat kilpailun aikataulusta, maastosta, tehtävistä ja paikallisista olosuhteista. Osallistuminen tapahtuu kaikissa sarjoissa kahden (2) hengen partioina, jotka voivat naisten sarjaa lukuun ottamatta olla myös sekapartioita

7. KILPAILUOHJEET

Ohjeet käsittävät ennakko-ohjeen ja kilpailuohjeen.

7.1 Ennakko-ohje

Ennakko-ohje on lähetettävä osallistujille vähintään (2) viikkoa ennen kilpailun alkua. Ennakko-ohjeessa ilmoitetaan:

■kokoontumisaika ja -paikka

■kilpailun kesto ja aikataulu

■pakollinen varustus ja mahdolliset lisävarusteet

■mahdolliset varusteiden valintaan vaikuttavat seikat (tulentekomahdollisuus, vesistön ylitys jne.)

■mahdolliset kuljetukset

■osanottajien ja huoltajien majoitus ja ruokailu

■osanottajien vakuuttaminen

■mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä

■osanottajien, huoltajien ja yleisön oikeus liikkumiseen kilpailualueella sekä mahdolliset vastuukysymykset.

.

7.2 Kilpailuohje

Kilpailuohje jaetaan osallistujille kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuohjeessa ilmoitetaan:

■Kilpailunjohtajan ja tuomarineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimet

■Päätoimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

■Lähtöpaikka

■Lähetystapa

■Kilpailun aikataulu

■Kilpailureittien ja pikataipaleiden pituudet

■Tiedot käytettävistä kartoista

■Rastien merkintä maastossa

■Leimausjärjestelmä

■Tulentekoa koskevat ja muut rajoitukset

■Mahdolliset varovaisuusmääräykset

■Kuljetukset

■Ilmoittautumismääräykset keskeyttäneille

■Osanottajaluettelo

■Pesumahdollisuudet ja varusteiden säilytys

■Lääkintähuolto

■Tehtävien yleiset arvosteluperusteet

■Mahdolliset poikkeamat kilpailusäännöistä

■Muut mahdolliset ohjeet (esim. huomautusten tekeminen havaituista rikkeistä).

8. KILPAILUN SUORITTAMINEN

8.1 Muut säännöt

Kilpailija on velvollinen käyttäytymään reilua erävaellushenkeä noudattaen muita kilpailijoita, toimitsijoita, kilpailun seuraajia ja kilpailualueen asukkaita kohtaan. Kilpailija on velvollinen olemaan mukana eksyneen tai kadoksissa olevan kilpailijan etsimisessä. Kilpailija on velvollinen auttamaan sairastunutta tai loukkaantunutta kilpailijaa. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen osalta soveltaen Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä. Ensiaputehtävien arvostelussa noudatetaan soveltaen SPR:n viimeisiä ohjeita. Muiden tietopuolisten tehtävien arvostelu tapahtuu voimassa olevien lakien ja asetusten, viranomaisten viimeisten voimassa olevien ohjeiden ja alan kirjallisuuden perusteella sekä kunkin alan asiantuntijoiden yleisesti hyväksymään käytäntöön tukeutuen. Arvosteluperusteiden täsmennykset ilmoitetaan tehtäväkäskyssä.

8.2 Kilpailureitti

Kilpailureitti koostuu perusreitistä ja lisäreiteistä. Saadakseen hyväksytyn suorituksen partion on kuljettava yhdessä rastien numerojärjestyksessä vähintään perusreitti, joka sisältää tehtävärasteja ja suunnistusrasteja. Lisäreitti koostuu vapaavalintaisesti haettavista lisärasteista, jotka voivat olla pistemääriltään eriarvoisia

Kaikki varusteet on kuljetettava mukana lähdöstä maaliin lukuun ottamatta muonia ja tehtävissä tai ensiavussa kulutettuja tarvikkeita. Partion hajaantuminen näköyhteyttä (noin 20 m) kauemmaksi ja kaikenlaisen ulkopuolisen avun tai apuvälineistön käyttö ilman kilpailuohjeissa mainittua lupaa on kielletty. Lisärasteilla partio voi käydä missä järjestyksessä tahansa ja ilman varusteita. Myös lisärasteilla partion on käytävä yhdessä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus antaa paikallisista olosuhteista johtuvia erillisohjeita tai muuttaa kilpailureittejä. Keskeyttämisen vuoksi yksin jäänyt partion jäsen saa järjestäjän luvalla jatkaa vaellusta kilpailun ulkopuolella yksin tai yhdessä toisen vajaan partion jäsenen kanssa.

8.3 Rastien merkitseminen

Rastit piirretään valmiiksi karttoihin tai osanottajat piirtävät ne itse mallikartasta tai saamastaan karttakopiosta. Rastinmääritteet annetaan erikseen kunkin päivän osalta. Maastossa rastit merkitään Suomen Suunnistusliiton sääntöjen mukaisilla rastilipuilla. Pakollisen rastileiman puuttuminen tai kilpailukortin kadottaminen aiheuttaa ko. päivän kaikkien vaelluspisteiden menetyksen, ellei partio muutoin voi luotettavasti osoittaa käyneensä rastilla. Rastilla olevan tehtävän tekeminen ei riitä todisteeksi rastilla käynnistä. Kilpailukortti on pyydettäessä esitettävä järjestäjille ja se on luovutettava välittömästi yöpymisrastilla tai maaliin saavuttaessa

8.4 Määräaika

Kunkin päivän osuudelle annetaan määräaika, jonka kuluessa partion on kuljettava reitti saavuttaakseen maksimipistemäärän. Määräajan ylittäminen aiheuttaa päivän vaelluspisteisiin yhden pisteen menetyksen kultakin alkavalta 15 minuutin ajanjaksolta ja ns. pikataipaleella (vaellussuunnistuksessa) kultakin alkavalta 5 minuutin ajanjaksolta. Järjestäjillä on oikeus määrätä kullekin päivälle aikaraja, jonka ylittäminen johtaa partion sulkemiseen kilpailusta. Tehtävärastien suoritusajat sisältyvät määräaikaan. Partio voi saada lisäaikaa ainoastaan kilpailun järjestäjien aiheuttamasta yli 3 minuutin viivästymisestä, josta partion on pyydettävä välittömästi merkintä rastipöytäkirjaan tai kilpailukorttiin. Rasteille voidaan ilmoittaa tehtävien suorittamiseen avaamis- ja sulkemisajat, jotka annetaan rastinmääritteiden yhteydessä.

8.5 Kilpailun tehtäväalueet

Tehtävien aiheiden tulee liittyä olennaisesti erävaellukseen jakaantuen:

■Erävaellustietoihin ja -taitoihin (30-45%)

■Suunnistukseen (15-25%)

■Ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan (15-25%)

■Luonnontuntemukseen ja -suojeluun (15-25%)

Tehtävät eivät saa vaatia uhkarohkeutta tai kohtuuttomasti voimaa eikä niiden suorittaminen saa olla vaarallista. Partion on suoritettava tehtävät omatoimisesti kirjallisten tehtäväkäskyjen ja kilpailun järjestäjien antamien yhtenäisten ohjeiden mukaan. Omien ohjekirjojen, elektronisten muistikirjojen, viestivälineiden, karttojen tai muiden vastaavien apuvälineiden käyttö on kielletty. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää partion suoritus, jos siihen sisältyy ilmeinen tapaturman vaara, jos se ylittää annetun määräajan tai jos se on Erävaelluksen SM-kilpailun hengen vastainen.

8.6 Yöpyminen

Yöpyminen tapahtuu järjestäjän ohjeiden mukaan alueella, jolta poistuminen ilman järjestäjänlupaa on kielletty. Mikäli avotulen tekeminen on sallittu, sen tulee tapahtua järjestäjän ohjeiden mukaisesti ja sitä varten erityisesti varatulla alueella. Yöpymisestä ja tulenteosta annettujen ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa partion kyseisen suorituksen hylkäämisen.

8.7 Sääntörikkomukset ja pistemenetykset

Partio suljetaa pois kilpailusta tuomarineuvoston päätöksellä, jos

■partio käyttää hyväkseen ulkopuolista apua

■partion toiminta poikkeaa törkeästi siitä, mikä on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, tai vaarantaa paloturvallisuutta.

■partion jäsen poistuu tehtäväpaikalta luvatta suorituksen aikana tai

■partio avustaa tahallisesti toista partiota tehtävän suorituksessa.

Järjestäjä mitätöi partion suorituksen kokonaan tai osittain, jos

■partio käyttää säännöissä tai ohjeissa kiellettyä välinettä

■partio hajaantuu siten, että vain toinen käy rastilla

■partio käy pakollisella rastilla ilman varusteita

■partio ei käy kaikilla pakollisilla rasteilla

■partio viipyy yli kullekin päivälle asetetun takarajan

■partiolta puuttuu pakollinen varuste

■partion jäsen poistuu luvatta määritellyltä yöpymisalueelta

■partio käyttäytyy epäasiallisesti tai kilpailuhengen vastaisesti tai

■partio syyllistyy muuhun vilppiin.

Rikkomuksista epäiltyä partiota on aina kuultava ja päätöksestä on tiedotettava partiolle välittömästi.

Jos partio turvautuu itse hoidettavien vammojen hoidossa järjestäjän apuun, siltä vähennetään kultakin hoitokerralta 2% kilpailun maksimipistemäärästä.

9. KILPAILUN TULOKSET JA ARVOSTELU

Kilpailutehtävät arvostellaan erikseen kunkin kohdassa 8.5 mainitun tehtäväalueen osalta. Partion lopputulos saadaan laskemalla yhteen eri tehtäväalueiden pistemäärät. Tehtäväalueet tulee painottaa niin, että 1. alue muodostaa 35–45 % maksimipistemäärästä ja muut kukin 15–25 %. Mahdollisen tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee alueen 1 pistemäärä, seuraavaksi alueen 2, jne. Lopullisesta tulosluettelosta, jonka kilpailun järjestäjä lähettää viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kilpailun päätyttyä jokaiselle osallistuneelle partiolle, on käytävä selville kunkin partion kokonaispistemäärän lisäksi partion eri tehtävissä saavuttama pistemäärä. Oikeat vastaukset jaetaan jokaiselle kilpailuun osallistuneelle partiolle palkintojenjaon yhteydessä.

10. KILPAILUN VALVONTA JA TUOMARINEUVOSTO

Kilpailunvalvojan ja ratavalvojan nimeää Suomen Latu ry järjestelysopimuksessa. Kilpailun järjestäjä on velvollinen ottamaan huomioon kaikki valvojien tekemät huomautukset. Kilpailunvalvojan on tarkastettava ja hyväksyttävä kilpailutehtävät ja kilpailua koskevat suunnitelmat. Valvojien tehtävänä on varmistua kilpailujen sääntöjenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Valvojilla on oikeus kieltää näiden sääntöjen vastaiset tehtävät ja järjestelyt. Ratavalvojalta edellytetään hyvää suunnistus- ja vaelluskokemusta. Ratavalvoja vastaa rastien oikeasta sijoituksesta ja reittien vaelluskelpoisuudesta. Tuomarineuvostoon, jonka tehtävänä on käsitellä ja ratkaista mahdolliset vastalauseet ja sääntörikkomukset, kuuluvat Suomen Ladun nimeämä puheenjohtaja, järjestäjien nimeämä kilpailunjohtaja, kilpailun valvojat, ratamestari ja tehtäväjohtaja sekä kaksi (2) osanottajien edustajaa, jotka valitaan järjestäjien toimesta kokeneiden osanottajien joukosta.

11. VASTALAUSE JA TARKISTUSPYYNTÖ

Vastalause, joka voidaan tehdä kilpailun järjestelyjä, muita osanottajia ja tulosluetteloa vastaan, on tehtävä kirjallisesti. Järjestelyjä ja muita osanottajia koskeva vastalause on esitettävä kunkin päivän osalta tunnin kuluessa yöpymisrastille tai maaliin saapumisesta. Tulosluetteloa vastaan tehty vastalause on jätettävä viikon kuluessa tulosluettelon julkaisemisesta. Vastalausemaksu on yhtä suuri kuin partion osanottomaksu, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tuomarineuvoston on ilmoitettava vastalauseesta tekemästään päätöksestä sekä sen perusteluista vastalauseen tekijälle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Partio voi tehdä tarkistuspyynnön oman tuloksensa tarkistamiseksi. Tuloksen tarkistuspyyntö ei ole vastalause ja se on maksuton. Tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti kilpailutoimistoon. Järjestäjä on velvollinen käsittelemään tarkistuspyynnöt, mutta ennen palkintojenjakoa vain sellaiset, joilla on vaikutusta palkintosijoituksiin. Muut tarkistuspyynnöt on käsiteltävä 14 vuorokauden kuluessa kilpailusta.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Suomen Latu ry:n ulkoilutoimikunta. (Suomen Ladun hallitus 3.2.2010)